Archivio per il giorno "luglio 9, 2012"

Katauta

Sfidare il buio

Haiku

Ultimo tanzaku

Tanzaku

Solo i ricordi

Haiku

Tanka

Senryu

Haiku

Katauta

Preghiera – Flavia

Tanzaku

Peace! (katauta)

Haiku narrativi

Tanka