Archivio per il giorno "marzo 21, 2017"

Haiku

Haiku

Senryū

Haiku

bussoku – seki no uta

Uno haiku di Giusy Cantone

Quattro haiku di Doris Pascolo

Haiku

Haiku

Due haiku di Charlotte Digregorio

Uno haiku e un haiga di Olivier Schopfer

haiku 俳句

haiku

e sboccia il tempo

il muro antico

Uno haiku di Nazarena Rampini

Un senryu e uno haiku di Antonio Mangiameli

Due haiku di Angiola Inglese

Due haiku di Eufemia

Due haiku di Ezio Infantino

Uno haiku e una tanka di Angela Giordano

Haiku

Due Haiku di Lucia Cardillo

Due haiku di Claudia Messelodi

Katauta

Due tanka di Margherita Petriccione

Uno haiku e una tanka di Anna Maria Domburg-Sancristoforo

Haiku 俳句 – Maria Laura

Haiku 俳句 – Maria Laura