Archivio dell'autore

Elisa Guidolin, Honkadori a quattro mani

Elisa Guidolin

Elisa Guidolin – Katauta per Tanabata

Elisa Guidolin – Haiku per Tanabata

Haiku

Haiku di Natale

Senryu

haiku

Haiku 秋

Senryu

Haiku: tra inverno e primavera

Haiku per Natale

Senryu – La Principessa della Luna

Haiku

Haiku

Baishu per Tanabata

Keiryu 渓流