Archivio per la categoria "Tanabata Matsuri 2014"

Senryu

Choka

Keiryū

keiryū 渓流 – Eufemia

haiku per Tanabata – Eufemia

senryu 2 perTanabata – Eufemia

Choka

Haiku per Tanabata 七夕祭り

Yama

Senryu

Baishù

Katauta

keiryū 渓流 per Tanabata – Eufemia

Tanabata

Tanabata

Haiku per Tanabata 七夕祭り

senryu per Tanabata – Eufemia

….Katauta….Tanabata

haiku

Tanabata – Luigi

Baishù

Senryu

Haiku

keiryū 渓流

haiku

Senryu

Haiku per Tanabata 七夕祭り

haiku 俳句 1 – Tanabata Matsuri

Tanabata – Flavia

…..Katauta

…..Haiku

băishù

…..Haiku

….Haiku

Băishù

keiryū 渓流