Archivio per la categoria "Axel Klimt"

Ruggito di Tuono (Kaminari no houkou – Haiku)

Due haiku di Axel Klimt

La Ruota (Kuruma – Haiku)

haiku di Axel Klimt

Fantasma (Youma – Haiku)

Axel Klimt Timidezza (Uchiki – Haiku)

Illuminazione (Satori – Haiku)

La Danza del Fuoco (Hi no Maihime – Haiku)

Il Cuore Caldo di Primavera (Haru no Onjou – Haiku)

Il Metodo del Tramonto (Higure no Michi – Haiku)

Sole Morente di Alex Klimt

Furiosa Tempesta Notturna (Hageshii Yoarashi – Haiku)

L’Estate è Azzurra (Kaji wa Aoi desu – Haiku)

Il Fascino del Mistero (Fukashigi no Aikyou – Haiku)

Luna Nera (Kuroi Tsuki)

L’Estate è Rossa (Kaji wa Akai desu – Haiku)

Desideri dell’Alba (Gyouten no Negai – Haiku)

L’Estate è Fragile (Kaji wa Moroi desu – Haiku) di Axel Klimt

La Danza del Fuoco (Hi no Maihime – haiku) di Axel Klimt

Sturm und Drang (Zyunan ya Arasi – Haiku) di Axel Klimt

L’Estate è Nera (Kaji wa Kuroi desu – Haiku) di Axel Klimt

L’Estate è Rosa (Kaji wa Momo Iro desu – Haiku) di Axel Klimt

Una Gioia, un Dolore (Ikki-ichiyuu – Haiku) di Axel Klimt

Geisha – Haiku di Axel Klimt

I Fiori della Vergine (Shojo no Hana – Tanka), tanka di Axel Klimt

La Virtù Femminile (Jotoku -Haiku)*, haiku di Axel Klimt